Statutul asociaţiei “Societatea de Studii Transilvane”

 

Art. 1. Datele de identificare ale asociaţilor

Asociaţii prezentei persoane juridice fără scop patrimonial sunt:

Prof. dr. Helmut Paul Niedermaier, domiciliat în Sibiu Str. Moldoveanu nr. 12 A

Conf. dr. Vasile Ciobanu, domiciliat în Sibiu, P-ţa Mică nr. 10.

Cercet. principal III Gudrun Liane Ittu, domiciliată în Sibiu, str. Haţegului Bl.5 Sc. C Ap. 33

Cercet. şt. Malwine Dengel, domiciliată în Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 10

Art. 2. Expimarea dorinţei de asociere şi a scopului propus

 1. Susnumiţii, prin exprimarea liberului acord de voinţă, am hotărât în unanimitate constituirea asociaţiei “Societatea de Studii Transilvane”, persoană juridică fără scop patrimonial, organizată conform prevederilor O.G. nr 26/2000, aprobată prin legea nr. 246/ 2005.
 2. Asociaţia “Societatea de Studii Transilvane” este o asociaţie ştiinţifică ce serveşte cercetărilor ştiinţifice privind Transilvania, efectuate în spiritul înţelegerii între popoare şi al toleranţei reciproce în context european.
 3. În împlinirea acestui scop sprijină cercetări multi- şi interdisciplinare, multiculturale şi interetnice.

Art. 3. Denumirea asociaţiei

Denumirea asociaţiei este „Societatea de Studii Transilvane”

Art. 4. Explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei

 1. Asociaţia “ Societatea de Studii Transilvane” urmăreşte exclusiv şi nemijlocit o activitate nepatrimonială. Ea este o asociaţie fără scop lucrativ, neurmărind scopuri economice, decât accesoriu şi în măsura în care sunt în legătură cu realizarea scopului principal al asociaţiei, mijloacele sale pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
 2. Membrii asociaţi nu obţin părţi din veniturile asociaţiei, iar în calitatea lor de membri, nu primesc alte beneficii din mijloacele asociaţiei. La ieşirea din asociaţie sau la dizolvarea acesteia, membrii nu pot avea nici un fel de pretenţii asupra bunurilor şi mijloacelor financiare ale asociaţiei.
 3. Este interzisă favorizarea unei persoane prin efectuarea de cheltuieli străine scopului asociaţiei sau printr-o recompensare necorespunzator de mare.
 4. Împlinirea scopului asociaţiei se va realiza prin:
  1. realizarea unor proiecte ştiinţifice;
  2. congrese, simpozioane, conferinţe şi alte manifestări;
  3. editarea unor publicaţii;
  4. sprijin acordat pentru documentarea ştiinţifică şi formarea tinerei generaţii de cercetători.     

Art. 5. Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei este în 550024 Sibiu, B-dul Victoriei nr. 40.

Art. 6. Durata asociaţiei

Asociaţia “Societatea de Studii Transilvane” se înfiinţează pentru o perioadă nelimitată în timp.

Art. 7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Activul patrimonial iniţial al asociaţiei este în valoare de 400 RON, fiind alcătuit din aportul în bani al asociaţilor fondatori.

Art. 8. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei

 1. Activul patrimonial iniţial al asociaţiei este în valoare de 400 RON, fiind alcătuit din aportul în bani al asociaţilor fondatori.
 2. Mijloacele financiare pentru realizarea scopului asociaţiei provin din:
  1. cotizaţiile membrilor din România;
  2. venituri realizate din publicaţii şi diferite manifestări;
  3. donaţii şi sponsorizări din partea unor instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate;
  4. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
  5. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
  6. venituri realizate din activităţi economice directe;    
  7. alte venituri prevăzute de lege.
 3. Cotizaţia anuală a membrilor din România este stabilită de adunarea generală a asociaţilor.

Art. 9. Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat

 1. Asociaţia se compune din membri activi (colaboratori ştiinţifici) şi membri susţinători.
 2. Pot deveni membri activi persoanele din România care doresc să desfăşoare  o activitate ştiinţifică şi contribuie la îndeplinirea scopului asociaţiei.
 3. Pot deveni membri susţinători persoanele fizice şi juridice care sprijină scopul asociaţiei prin contribuţii regulate.
 4. Membrii asociaţiei “Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg” sunt membri de drept ai asociaţiei “Societatea de Studii Transilvane”, iar membrii asociaţiei “Societatea de Studii Transilvane” sunt membri de drept ai asociaţiei “Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg”
 5. Primirea de membri se face pe baza unei cereri scrise şi se aprobată de cosiliul director, cu asentimentul consiliului director al asociaţiei “Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg”.
 6. Excluderea unui membru din România poate fi decisă de consiliul director al “Societatea de Studii Transilvane” cu asentimentul consiliului director al asociaţiei “Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg” în următoarele cazuri:
  1. dacă are un comportament dăunător asociaţiei;
  2. în cazul neachitării cotizaţiei, după încheierea anului calendaristic chiar şi după două somaţii scrise;
  3. pentru alte motive întemeiate
 7. Ieşirea din asociaţie se face doar la sfârşitul anului calendaristic cu condiţia înaintării unei comunicări scrise, în acest scop, până cel mai târziu la 1 septembrie.

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei

 1. Membrii activi ai  asociaţiei au dreptul de a participa la toate activităţile ce constituie obiectul de activitate al acesteia  în conformitate cu opţiunile, domeniul de competenţă şi interesele asociaţiei.
 2. Cu asentimentul consiliului director, membrii activi pot organiza manifestări ştiinţifice în numele asociaţiei şi în colaborare cu instituţii de învăţământ şi cercetare, cu organizării civice, în conformitate cu scopul acesteia.
 3. Membrii asociaţiei îşi pot valorifica rezultatele muncii ştiinţifice în publicaţiile acesteia.
 4. Membrii activi pot participa la manifestările ştiinţifice organizate de asociaţie singură sau în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii de profil.
 5. Membrii asociaţiei au dreptul să beneficieze de fondul  logistic şi documentar al asociaţiei numai în vederea  realizării scopului acesteia.
 6. Membrii asociaţiei pot fi delegaţi de conducerea asociaţiei pentru a reprezenta-o în relaţiile cu alte instituţii de profil.
 7. Orice membru poate alege şi poate fi ales în organele de conducere ale asociaţiei, în funcţie de activitatea depusă pentru îndeplinirea scopului acesteia.
 8. Membrii activi se bucură de orice alt drept rezultat din scopul asociaţiei.
 9. Membrii asociaţiei au obligaţia să achite cotizaţia fixată anual de către Adunarea Generală a asociaţiei.
 10. Membrii susţinători (simpatizanţi) pot participa la lucrările Adunării generale ale asociaţiei sau la alte activităţi ale asociaţiei pe care le susţin în mod direct, financiar, material sau promoţional.

Art. 11. Organele de conducere, administrare şi control

            Organele de conducere ale asociaţiei sunt: adunarea generală, consiliul director, cenzorul.

Art. 12. Adunarea generală. Competenţa Adunării generale

 1. Adunarea generală a membrilor stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei.
 2. Adunarea generală se întruneşte o dată la doi ani. O adunare extraordinară se poate convoca prin hotărârea consiliului director, ori de câte ori interesele asociaţiei o cer. Ea se va convoca şi la cererea unei treimi a membrilor.
 3. Convocarea se va face în scris, cu indicarea ordinei de zi, cel târziu cu trei săptămâni înainte de termenul stabilit.
 4. Adunarea generală a membrilor se convoacă de către preşedinte şi ea va fi condusă de acesta sau de locţiitorul lui.
 5. Dacă Adunarea membrilor a fost convocată cu respectarea procedurii statutare, ea este legal constituită, indiferent de numărul celor prezenţi.
 6. Fiecare membru prezent dispune în Adunarea generală a membrilor de un vot.
 7. Toate hotărârile Adunării generale se iau, în limita legii şi a statutului, cu majoritatea simplă de voturi.
 8. Dacă un membru este împiedicat de a lua parte la Adunarea generală, el va putea transmite dreptul său de vot unui alt membru prin procură scrisă, fiind considerat prezent. Unui membru îi poate fi transmis doar un singur vot. Dreptul propriu de vot rămâne neafectat.
 9. Adunarea generală aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil.
 10. Adunarea generală primeşte raportul bianual de activitate şi darea de seamă asupra execuţiei bugetare şi se pronunţă cu privire la descărcarea de răspundere a Consiliului director. De asemenea Adunarea generală discută modalităţile optime de îndeplinire a scopurilor asociaţiei, stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru, alege cenzorul şi hotărăşte asupra modificării Statutului sau asupra dizolvării şi lichidării asociaţiei.
 11. Pentru modificarea statutului asociaţiei sunt necesare trei pătrimi din voturile membrilor prezenţi la Adunarea generală.
 12. Hotărârile Adunării generale se consemnează într-un proces verbal care va fi semnat de conducătorul şi de către secretarul şedinţei.

Art. 13. Atribuţiile Consiliului director

 1. Consiliul director se alege de către Adunarea generală din rândul membrilor activi pentru a perioadă a 4 ani. La fiecare doi ani încetează mandatul a jumătate din membri consiliului, prima dată prin desemnare aleatorie. Membrii Consiliului director pot fi realeşi.
 2. Consiliul director este format din cinci membri aleşi.
 3. Din Consiliul director al asociaţiei SST va face parte, cu drept de vot consultativ, reprezentantul – de regulă preşedintele – asociaţiei Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg. La rândul său, reprezentantul SST va face parte, cu drept de vot consultativ, din Consiliul de conducere al asociaţiei Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg.
 4. Din Consiliul director al asociaţiei SST va face parte – cu drept de vot consultativ – reprezentantul secţiei de tineret Schola Septemcastrensis.
 5. După alegerea sa de către Adunarea generală, Consiliul director alege din membrii săi un preşedinte, un vicepreşedinte şi secretarul general, care trebuie să fie cercetători sau cadre didactice universitare. La propunerea Preşedintelui, Consiliul director poate coopta şi alţi membri sau membri de onoare pentru a face parte din Consiliu. Aceştia din urmă participă la şedinţele Consiliului, având drept de vot consultativ.
 6. Preşedintele convoacă şedinţele Consiliului director şi ale Comitetului director operator şi conduce desfăşurarea acestora.
 7. Activitatea Consiliului director este onorifică.
 8. Consiliul director duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale, conduce activitatea asociaţiei în perioada dintre Adunările generale, aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte asupra unor eventuale excluderi, angajează sau concediază colaboratori.
 9. Consiliul director hotărăşte cu privire la schimbarea sediului asociaţiei cu majoritatea de două treimi.

Art. 14. Controlul financiar

 1. Mijloacele financiare ale asociaţiei vor fi administrate în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut.
 2. Controlul financiar se efectuează de către un cenzor, ales de Adunarea generală a asociaţilor, pentru un mandat de patru ani.

Art. 15. Administrarea

 1. Conducerea administrativă se exercită de către preşedinte. Preşedintele reprezintă asociaţia ca persoană juridică în toate actele sale.
 2. La propunerea Preşedintelui, asociaţia poate să înfiinţeze un birou operativ condus de un referent.
 3. Consiliul director va putea numi un secretar. Secretarul va păstra toate evidenţele asociaţiei, şi va pregăti documentele necesare Adunării generale a asociaţilor şi şedinţele de Consiliu director.

Art. 16. Secţiile

 1. Pentru domenii prioritare ale muncii ştiinţifice, Consiliul director poate înfiinţa secţii şi colective de muncă. Preşedinţii secţiilor, respectiv ai colectivelor de muncă, se numesc de către Consiliul director, din rândul membrilor activi, cu consultarea secţiilor.
 2. Va exista, de asemenea, o secţie de tineret a asociaţiei SST, care va purta denumirea „Schola Septemcastrensis”, fiind un cerc deschis cu o ordine de funcţionare care corespunde scopurilor SST. Ea se va ocupa în special de promovarea cercetătorilor tineri şi de răspândirea cunoştinţelor despre istoria Transilvaniei în rândul tinerilor.

Art. 17 Relaţia cu Asociaţia „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg”

 1. Împreună cu Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg, se consideră succesori de drept ai asociaţiei Societatea de Studii Transilvane, Verein für Siebenbürgische Landeskunde, înfiinţată în anul 1840 la Mediaş.
 2. Având în vedere tradiţiile şi scopurile comune, SST întreţine legături strânse cu asociaţia Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg şi va colabora cu acesta în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei precum şi pentru integrarea cercetătorilor preocupaţi de probleme transilvane în viaţa ştiinţifică europeană, respectiv a rezultatelor muncii lor în circuitul ştiinţific european, respectiv în circuitul ştiinţific românesc şi german.
 3. Asociaţia SST va sprijini activitatea ştiinţifică a membrilor asociaţiei Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg şi Siebenbürgen Institut an der Universität Heidelberg iar Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg şi Siebenbürgen Institut an der Universität Heidelberg vor sprijini activitatatea ştiinţifică a membrilor asociaţiei SST.

Art. 18 Publicaţii ştiinţifice

 1. Asociaţia SST poate edita periodice şi publicaţii ştiinţifice de specialitate. Înfiinţarea şi editarea lor este hotărâtă de Consiliul director.
 2. Asociaţia sprijină, în conlucrare cu asociaţia Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg, difuzarea printre membrii săi, la un preţ redus, a  publicatiilor „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde“ şi „Siebenbürgisches Archiv”, iar Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg sprijină membrii săi în obţinerea, la un preţ redus, a publicaţiilor periodice ale Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu – în special a revistei „Forschungen zur Vols- und Landeskunde“.

Art. 19 Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

 1. Dizolvarea asociaţiei se face prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. Pentru a fi valabilă, este necesar ca hotărârea să se ia cu o majoritate de nouă zecimi din membrii prezenţi la adunare, convocaţi în acest scop.
 2. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, se depune procesul-verbal în forma autentică la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
 3. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei.
 4. Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele situaţii:
  1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită asociaţia;
  2. reducerea numărului de asociaţi sub limita prevăzută de lege, dacă acest număr nu a fost complinit în termen de trei luni.

Art. 20 Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei

 1. Membrii Consiliului director, care sunt totodată lichidatori, sunt obligaţi ca în urma hotărârii luate să transfere un eventual rest al patrimoniului asociaţiei către Biserica Evanghelică C. A. din România, cu sarcina să fie utilizat în conformitate cu prevederile cap. 1 din prezentul Statut.  Predarea se va face pe bază de proces verbal semnat de ambele părţi.

Semnăturile

Helmut Paul Niedermaier

Conf. dr. Vasile Ciobanu

Cercet. principal III Gudrun Liane Ittu

Cercet. şt. Malwine Dengel